Dopuna programa edukacije polaznika za sudske vještake


Sukladno zadnjim izmjenama i dopunama Pravilnika o sudskim vještacima (NN 61/19), člankom 5a propisano je slijedeće:

predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda prije donošenja odluke o imenovanju za stalnog sudskog vještaka uputit će kandidata na provjeru znanja iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja.

Za naše polaznike smo osigurali odgovarajuću skriptu kako bi uspješno položili ispit o poznavanju načina funkcioniranja sudbene vlasti u RH.